• Op 15 januari 1935 werd burgemeester Van Kinschot door de brandweer in Alkmaar verwelkomd.

    Regionaal Archief Alkmaar

Terugblik: De foute burgemeester Van der Sluys

ALKMAAR Barthold Arnold van der Sluys (ook wel Sluis of Sluijs) was officieel nog geen burgemeester van Alkmaar, maar had wel de brutaliteit als zodanig de bevolking van de kaasstad ernstig te waarschuwen voor anti nazi gedrag. We blikken terug op duistere tijden waarin de zwarthemden van de NSB hier de dienst wilden uitmaken.

Bob de Mon

Eerst even iets over zijn voorganger François Henri van Kinschot, die op 15 januari 1934 tot burgemeester van Alkmaar werd benoemd. Die had zich afkeurend uitgelaten over de NSB en liet ook leden daarvan vervolgen. Dat kostte hem zijn functie. Op 7 februari 1942 werd hij door de Generalkommisar fur Verwaltung und Justiz ontslagen. Daarna dook hij direct onder leefde hij tot de bevrijding gescheiden van zijn vrouw en vier zoons. Hij zou op 23 mei 1942 opgevolgd worden door de NSB-er Van der Sluijs, die op 9 mei weliswaar de eed van trouw (aan wie? Red.) had afgelegd, maar nog niet was beëdigd. Toch stond op 20 mei het volgende (ongecorrigeerde) bericht in het nazi-gezinde Dagblad voor Noord-Holland. ,,Mij is uit ontvangen mededeelingen gebleken,dat een deel van de bevolking nog steeds niet beseft, dat een correcte houding tegenover leden der Duitsche bezettingsmacht plicht is. Eenige voorvallen van de laatste dagen wijzen er op, dat er lieden zijn, die opzettelijk op vertroebeling der verhoudingen aansturen. Een bijzonder ergerlijk feit is wel, dat een landgenoot, die zwaar gewond is teruggekeerd van de Russische slagvelden, waar hij zich voor de toekomst van Volk en Vaderland op heldhaftige wijze tegen de Bolsjewistische barbaren had ingezet, hier bij herhaling is bespuwd! In overleg met den Ortskommandant, en in aansluiting aan de reeds in dezen geest verschenen bekendmakingen van de bezettingsautoriteiten, richt ik aan die bewoners van Alkmaar, die blijkbaar nog niet weten hoe zij zich hebben te gedragen, een ERNSTIGE WAARSCHUWING zich van iedere provocatie te onthouden, daar onverbiddelijk en met kracht zal worden ingegrepen. In het bijzonder dient de jeugd door voorbeeld en vermaning tot een beter gedrag te worden gebracht. Alkmaar, 19 Mei 1942. De burgemeester van Alkmaar B.A. VAN DER SLUYS.''

De krant meldde de dag daarop. 'Men mag niet uit het oog verliezen, dat ons land bezet gebied is, dat wil zeggen, dat wij ons zonder meer hebben te schikken in alles wat de bezetter (onbedoeld germanisme? Red.) ter handhaving van zijn positie noodzakelijk acht. Men verwacht daarbij, ter verzekering van de rust en orde, een loyale houding der Nederlandsche bevolking. Trouwens, elk verzet en elke sabotagepoging zou niet alleen nutteloos zijn, maar bovendien zeer gevaarlijk kunnen worden voor landgenooten die, ook al hebben zij daaraan geen deel, met hun vrijheid of zelfs hun leven voor dergelijke verzetspogingen verantwoordelijk worden gesteld. Er komt tenslotte een eind aan lijdelijk toezien en het uitdeelen van waarschuwingen en als het tot een scherpe reactie komt zal men te laat zijn onbezonnenheid betreuren.