• BDUmedia

Inhoudelijke verkenning OPA, GroenLinks, VVD en CDA

ALKMAAR Informateur Michel Rog heeft in vervolg op de verkennende gesprekken van Victor Kloos (OPA) met alle politieke partijen in de gemeenteraad van Alkmaar gesprekken gevoerd met de onderhandelingsdelegaties van de drie grootste partijen in de gemeenteraad met elk zes zetels (OPA, GroenLinks en VVD) en met de drie partijen met elk vier zetels (PvdA, CDA en D66). 

Het doel van deze nadere verkennende fase was om in bilaterale gesprekken met de afzonderlijke partijen te onderzoeken of een stabiele coalitie tussen OPA, GroenLinks en VVD mogelijk is. Daarnaast is de informateur gevraagd, in de wetenschap dat deze drie partijen met elkaar niet kunnen bogen op een meerderheid in de gemeenteraad, te verkennen welke kansen en belemmeringen er bestaan voor deelname aan de komende coalitie van PvdA of CDA of D66. Voorts is de informateur gevraagd een schriftelijk advies uit te brengen over welke coalitie, die kan steunen op een raadsmeerderheid, hierna inhoudelijk nader verkend kan worden. 
In de gesprekken die de informateur heeft gevoerd zijn de inhoudelijke verschillen en overeenkomsten tussen de partijen verkend, vragen gesteld over de persoonlijke verhoudingen en over de gewenste samenstelling van de toekomstige coalitie.
Inhoudelijke verschillen

INHOUDELIJKE VERSCHILLEN Uit de verkiezingsprogramma's, maar ook uit de gesprekken die zijn gevoerd valt op te maken dat er grote inhoudelijke verschillen bestaan tussen OPA, GroenLinks en VVD. In overleg met de partijen is afgesproken niet in te gaan op pijnpunten die in de gesprekken aan de orde zijn gesteld, noch op bij welke punten afzonderlijke partijen bereid zijn water bij de wijn te doen. Wel merkt de informateur op dat zowel verschilpunten, als de overeenkomsten tussen alle partijen voor komen. Naast de erkenning van verschillen merkt de informateur op dat er een grote mate van bereidheid is bij de partijen om inhoudelijke verschillen te overbruggen. Verschillende partijen spreken over gemeenschappelijkheid in de doelen die men voor de gemeente wil bereiken, maar dat er met name verschil zit in de gewenste weg daar naar toe. Door elk van de drie partijen met vier zetels wordt nadrukkelijk gewezen op de middenpositie die zij zouden innemen in een coalitie met OPA, GroenLinks en VVD. Zij betogen elk dat zij op verschillende thema's voor zichzelf een verbindenderol zien weggelegd.

VERHOUDINGEN Uit de gesprekken bleek voor de informateur dat er over het algemeen sprake is van onderlinge waardering en respect tussen de hoofdrolspelers van de politieke partijen. Wel wordt door meerdere personen de toon van het debat benoemd als onderwerp om in een vervolg nader te bespreken. Persoonlijke geschilpunten tussen partijen in de afgelopen coalitieperiode en de periode daarvoor zijn voor iedereen voldoende uitgesproken en vormen thans geen belemmering voor samenwerking in een coalitie. Dit geldt voor alle zes de partijen die de informateur heeft gesproken.
In wisselende bewoording geven alle partijen die de informateur heeft gesproken aan dat een coalitie van OPA, GroenLinks en VVD met een vierde partij het meest recht doet aan de uitslag van de verkiezingen. Alle drie de partijen met vier zetels (PvdA, CDA en D66) zijn bereid én spreken de wens uit om toe te treden tot de coalitie. Uit de inventarisatie naar de voorkeur voor een vierde partij onder de drie grootste partijen volgt geen eensluidend advies. De informateur stelt vast dat geen van de partijen met vier zetels is uitgesloten als mogelijke coalitiepartner. Eén partij spreekt de wens uit voor de PvdA of D66. Twee partijen spreken de wens uit voor het CDA. 
De informateur concludeert dat er voldoende bereidheid en vertrouwen is om te komen tot een coalitie waar de drie grootste partijen, te weten OPA, GroenLinks en VVD, deel van uitmaken. Op basis van de uitgesproken coalitievoorkeuren van deze drie partijen, adviseert de informateur het informatieproces te vervolgen met een inhoudelijke verkenning naar de haalbaarheid van een coalitie van OPA, GroenLinks, VVD en CDA. De volgende fase in het informatieproces wordt ook begeleid door informateur Michel Rog.