• Alef Starreveld

Hoogheemraadschap renoveert Rioolzuivering Alkmaar

ALKMAAR Op woensdag 20 maart zijn ook de waterschapsverkiezingen. In ons gebied is dit Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat het gebied boven het Noordzeekanaal bestrijkt. De belangrijkste taken van dit schap zijn: het waterpeil, de zeewering, dijken en schoon water.

Karel Beentjes

Zeker gezien de klimaatveranderingen heeft het Hoogheemraadschap belangrijke taken en moet het keuzes maken waaraan het de waterschapsbelasting besteedt. Met uw stem kiest u het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap. Er doen negen partijen mee. Op 7 maart heeft u de kieslijst in de bus gekregen. Op de website van het schap vindt u meer informatie over hen en er is daar ook een stemwijzer, zie www.hhnk.nl.

Ondanks de sterke bevolkingsgroei is het oppervlaktewater nu veel schoner dan in 1965, Een belangrijke rol bij schoon oppervlaktewater spelen de rioolwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen. Voor Alkmaar zijn dit de zuivering aan de Alkmaarse Jan van Scorelkade en die van het Geestmerambacht.

Na 30 jaar is er weer groot onderhoud nodig voor de Alkmaarse zuivering. Het schap renoveert alle machines, automatiseert zodat de werknemers thuis kunnen werken en vermindert het energiegebruik. In 2020 moet het klaar zijn. Klaas Bakker van het schap geeft een rondleiding.'
Eerst harken we de vaste bestanddelen groter dan zes mm uit het rioolwater. Deze worden gedroogd, geperst en verbrand in de Huisvuilcentrale. Daarna pompen we het rioolwater op naar het hoogste punt. Dit deel van het werk is af, nieuwe elektrische pompen zijn geïnstalleerd', stelt Bakker.

Het rioolwater komt uit in de voorbezinktanks van waaruit het primaire slib naar de hoge slib gistingtanks wordt gepompt. 'In deze tanks wordt de biologische stof deels omgezet in biogas dat het schap weer als energiebron gebruikt. Het rioolwater gaat dan naar de actief slibinstallatie. Met zuurstof en bacteriën maken wij het rioolwater schoon. Daarna scheiden we bij de bezinkingstanks de bacteriën van het schone water', legt Bakker uit. Het schone water wordt geloosd in het Noordhollands Kanaal.