• Grutto's aan de waterkant in de Oudorperpolder.

    Stichting Oudorperhout

Grutto's op zoek naar subsidie

'Kuiken sterven hongerdood'

OUDORP In de Oudorperhout zijn de grutto's weer gearriveerd. Landelijk loopt hun aantal fors terug. "De meeste kuikens sterven de hongerdood", aldus de stichtingen Oudorperhout en ANIMO. Zij hebben via het Groenfonds 2018 een beroep gedaan op de provincie om het tij te keren.

Als de weidevogels terugkomen van hun overwinteringsadressen lijkt de situatie in de Oudorperhout gunstig. Natte plekken in de weilanden van het stadspark ten gevolge van de winterse neerslag en ruige mest beloven de weidevogels veel voedsel. Maar al snel blijken de effecten hiervan uitgewerkt, zo weten de stichtingen. "Als de kuikens uit het ei komen is het water wegzakt, het bodemleven vaak niet meer bereikbaar. Door bemestingen elk jaar groeien er bijna geen bloemen en kruiden, waardoor het hoofdvoedsel van de kuikens: insecten, bijen en vlinders niet beschikbaar is. Ze verzwakken en slechts vijf procent overleeft."
TE DROOG Stichting Oudorperhout maakt onderdeel uit van stichting ANIMO (Alkmaarse Natuur- en Milieu Organisaties). Beide hebben de ambitie om in de Oudorperhout het aantal weidevogels niet verder te laten teruglopen en de biodiversiteit te optimaliseren. De gemeente Alkmaar is eigenaar van de weilanden en streeft hetzelfde na. "De twee meest weidevogelrijke weilanden zijn echter door de gemeente verpacht. De pachtcontracten zijn opgesteld om de weidevogels te ontzien, maar de weilanden zijn in de loop van de lente als de kuikens insecten nodig hebben te droog, er wordt teveel bemest en als pachters de ganzen verjagen, verjagen ze óók de weidevogels."

De provincie Noord-Holland stelt dit jaar 45.000 euro beschikbaar voor goede ideeën van innovatieve groene vrijwilligers. Onder andere projecten die de natuur verbeteren en zorgen voor meer planten en dieren, het verhogen van de biodiversiteit en het betrekken van jongvolwassenen bij groenprojecten maken kans op een bijdrage.

IN DE BRES De beide stichtingen sprongen dan ook in de bres voor de grutto's en de andere weidevogels als tureluurs en kieviten. Zij stellen in hun voorstel dat een echt structurele oplossing voor de weidevogels en meer biodiversiteit slechts gevonden kan worden door het beheer en onderhoud in eigen hand te nemen.
Het beheer van (in eerste instantie) de drie voor de weidevogels belangrijkste percelen zou kunnen worden ondergebracht bij de stichting Oudorperhout en Stadswerk072. Het pachtcontract moet dan worden afgekocht. De vogels krijgen vervolgens alle rust om te broeden en hun kuikens hebben meer overlevingskansen omdat er niet meer wordt bemest. "De regie over het weidevogelvriendelijke en botanische beheer zou bij de stichting Oudorperhout moeten worden ondergebracht, in nauw overleg met Stadswerk072. Zij hebben het grootste deel van het stadspark reeds in onderhoud samen met het Hoogheemraadschap", aldus de stichtingen.
De stichting Oudorperhout is al jaren actief met educatie, promotie en het organiseren van excursies en cursussen. Ook organiseert ze Natuurwerkdagen in het gebied.