"Groen" voormalig Alkmaars raadslid Feiko van der Veen wil verder bij het waterschap

ALKMAAR De Waterschappen hebben de taak voor schoon en veilig water te zorgen. Zij beheren het rioolwaterstelsel. En leggen bijvoorbeeld waterbergingen aan bij hevige regenval overstromingen te voorkomen. Dat is nodig vanwege de klimaatverandering. Waterschapspartij Water Natuurlijk zet duurzaamheid bovenaan haar actieprogramma. Ook boeren en ondernemers zullen daarvoor een eerlijke prijs moeten betalen. Voormalig Alkmaars raadslid Feiko van der Veen is 20 maart verkiesbaar voor Water Natuurlijk.

Feiko zegt: "Als raadslid voor GroenLinks heb ik mij van 2005 tot 2015 met succes ingezet voor natuurvriendelijk beheren van bermen en voor het aanleggen ecologische oevers. Het waterschap kan het verstoorde ecologische evenwicht beter maken. Op mijn initiatief kwam er een wandelpadennetwerk in Heiloo, Alkmaar en Bergen. Inmiddels wordt het naar alle kanten uitgebreid. Ook bij het waterschap zou ik initiatieven willen nemen voor meer kano-, fiets- en wandelroutes. En voor het openstellen van dijken voor wandelaars."

De kwaliteit van het water in de dorpen en steden moet beter. Feiko vertelt: "Mijn visioen is dat kinderen in de stad opgroeien in een omgeving met meer natuur: dotterbloemen en waterlelies, kikkers en watersalamanders, stekelbaarsjes en waterkevers, ijsvogels en libellen." Dat komt dichterbij als de houten beschoeiing van oevers van waterlopen wordt vervangen door een geleidelijke overgang van land naar water. En door waterbufferzones als natuurgebied in te richten.

Voor gezonde planten, dieren en mensen is schoon water een levensvoorwaarde. De huidige manier van landbouw bedrijven levert ongezond water op als afvalproduct. En natuurgebieden worden nog steeds  vervuild door regen dat te veel meststoffen bevat.

Feiko: "Vrijwel de hele waterhuishouding is in de loop van de afgelopen eeuw ingericht op nuttigheid voor menselijke bewoning en optimale landbouwproductie, waardoor de biodiversiteit achteruit is gehold. Dat moet anders, voor de natuur maar - zeker op langere termijn – net zo goed voor de mensheid. De waterschappen hebben hierin een belangrijke taak."

Website Water Natuurlijk Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: https://www.waternatuurlijk.nl/hollands-noorderkwartier/kandidaten-verkiezingen-2019