• Fred Vloo

Alle hens aan dek voor de weidevogels in Noord-Holland

ALKMAAR De provincie Noord-Holland investeert de komende jaren extra geld in het verbeteren van de leefgebieden voor weidevogels. Zo krijgen de grutto, tureluur en andere weidevogels betere kansen om het hier te redden.

Weidevogels zijn niet weg te denken uit het Noord-Hollands landschap. Het gaat de laatste dertig jaar echter niet goed met ze. Het aantal is sterk afgenomen. Al is in Noord-Holland de daling minder scherp dan landelijk, extra actie is hard nodig.

Met het extra geld kan het leefgebied beter worden ingericht door bijvoorbeeld het verbeteren van het waterpeil. Ook komen er meer mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer. Daarnaast versterkt de provincie de samenwerking met andere provincies en wordt flink geïnvesteerd in weidevogelonderzoek. Doel is om in 3 à 4 jaar de vogels in alle Noord-Hollandse weidevogelgebieden geteld te hebben. Gedeputeerde Tekin: "Het blijft twee voor twaalf voor de weidevogels. Het is daarom alle hens aan dek. De weidevogel hoort bij Noord-Holland, Door al deze maatregelen hopen we de populatie weer sterk en stabiel te maken, zodat onze kleinkinderen ook opgroeien met de grutto en de kievit."

BROEDGEBIED Nederland is in Europa een belangrijk broedgebied voor weidevogels en Noord-Holland is één van de belangrijkste provincies voor deze vogels. De provincie heeft, net als veel andere partijen en vrijwilligers, de afgelopen jaren al veel gedaan aan onderzoek, monitoring en bescherming. Dit is echter niet voldoende geweest om de achteruitgang tegen te gaan. Meer informatie over de Noord-Hollandse weidevogels en de weidevogelstanden is te vinden op www.noord-holland.nl/weidevogels

Er zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar waaronderUitvoeringsregeling Groen: 150.000 euro per jaar voor verbeteren weidevogelgebieden in agrarisch landschap en (vanaf nu) binnen het Natuurnetwerk Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie: www.noord-holland.nl.